to English summaryVoederbomen voor koeien en geiten
Veehouders die voederbomen planten om te variëren met het rantsoen van geiten of runderen: het is een creatieve toepassing van een teelt die op diverse terreinen profijt kan opleveren. Zo betekent de teelt van voederbomen langs slootranden ook dat er minder mineralen uitspoelen, dat de houtsnippers als groene energie gebruikt kunnen worden, en dat het landschap aantrekkelijker wordt. naar Friese samenvatting

Multifunctionele landbouw heeft de toekomst
Het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik is gestart om de verschillende functies op een agrarische bedrijf te combineren. Door de multifunctionaliteit centraal te stellen, is de kans groot dat het geheel aan additionele bedrijfsactiviteiten rendabel en duurzaam wordt. Zo is energiewinning uit houtsnippers in Nederland nu nog te duur. Door houtige gewassen te selecteren die ook als diervoeder kunnen worden gebruikt, en die daarnaast de nutriëntenuitspoeling verminderen, biedt het planten van voederbomen (o.a. wilg, zwarte els en hazelaar) veel perspectief. Ook waterschappen en natuurorganisaties winnen hier bij: verbindingszones, meer afwisseling van schaduw- en licht, gevarieerdere flora en fauna, meer natuurbeleving en schaduwvorming in sloten.

Bomen op het landbouwbedrijf
Sinds het ontstaan van de landbouw maakten bomen en struiken een integraal onderdeel uit van het boerenbedrijf. Bomen leverden nuttige producten zoals brandhout, klompenhout, bouwhout, tenen voor manden, stelen voor gereedschap. Tegelijk dienden ze als erfafscheiding en veekering en werd het groene blad en jonge knoppen gegeten door het vee. Waar men toen nog geen notie van had was dat de bomen en struiken tegelijk ook een wezenlijk onderdeel waren van een uitgebalanceerd ecosysteem gevormd door min of meer gesloten kringlopen. Met dit Praktijknetwerk zijn we op zoek naar de inpassing van voederbomen in een modern melkveebedrijf als derde gewas naast gras en mais.

Informatie en deelnemers
Op deze website vindt u allerlei informatie over de toepassing van bomen en struiken op veehouderijbedrijven. In het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik werken onderzoekers en agrarische ondernemers nauw samen om tot nieuwe slimme toepassingen van agrarische productie te komen. Naast een kerngroep van geitenhouders, melkveehouders en deskundigen worden ervaringen uitgewisseld met een 40-tal geiten- en melkveehouders. U kunt zich aanmelden (onderaan de pagina), zodat u op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten, zoals velddemonstraties en studiedagen en ontvangt u de nieuwsberichten.

U kunt u zich aanmelden als deelnemer van het praktijknetwerk. Bij actieve deelname wordt u uitgenodigd voor bijeenkomsten in de regio. In deze bijeenkomsten staat kennisuitwisseling en verdieping over bomen op het bedrijf.