De meerwaarde van heggen in beeld

 

Met de komst van het nieuwe GLB en de gekoppelde vergroeningsmaatregelen, krijgt  biodiversiteit op het platteland hernieuwde aandacht. Heggen vervullen in het Nederlandse cultuurlandschap een belangrijke ecologische functie. Zij vormen een ecologisch netwerk van waaruit vogels, insecten en reptielen zich kunnen verspreiden. Door de uitvinding van het prikkeldraad het aantal heggen in Nederland sterk gedaald. Hiermee is ook het aanzicht van het platteland veranderd. Gelukkig komen heggen nog wel op allerlei plaatsen voor: in het veld, rond het boerenerf, boomgaarden, landgoederen, kerkenpaden, in uiterwaarden en rond essen. Heggen kunnen bestaan uit een variatie aan soorten, zoals de haagbeuk, kornoelje, sleedoorn, hazelaar, wilde lijsterbes, kardinaalsmuts, diverse rozensoorten, meidoorn.

Om heggen en andere meerjarige landschapselementen rendabel te maken op het moderne landbouwbedrijf, ligt de uitdaging bij het combineren van functies. Bijvoorbeeld om heggen ook te gebruiken als veevoeder of als alternatieve energiebron.

Voor twee heggen zijn de meerwaarde voor het vee en de omgeving in beeld gebracht, aan de hand van de droge stof opbrengsten, de nectar- en stuifmeelwaarden voor bijen, bessen voor vogels en enkele voederwaarden van de bladeren (Tabel 1).

De meerwaarden van bovengenoemde heggen zijn in beeld gebracht aan de hand van drachtplantenlijst van Imkerpedia, bessenkalender van de Vogelbescherming en de voederwaardentabel van Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik.

Tabel 1. Meerwaarden van twee heggen in beeld

Tabel 1. Meerwaarden van twee heggen in beeld

Heg bestaande uit Gewone esdoorn, Veldesdoorn, Lijsterbes en Hazelaar in gebruik als erfafscheiding

Heg bestaande uit Gewone esdoorn, Veldesdoorn, Lijsterbes en Hazelaar in gebruik als erfafscheiding

De eerste heg is ca. 2 meter hoog en bestaat uit 4 soorten: Gewone esdoorn, veldesdoorn, lijsterbes en hazelaar (Figuur 1). De voorgaande snoeidatum van de heg was in juni 2013. De droge stof opbrengst in september 2013 bedroeg 74 kg ds/ha aan twijgen en bladeren. De jaarproductie zal iets hoger zijn maar is nog niet hoog. Qua mineralensamenstelling van de bladeren is het wel aanvullend op gras. Met name het calciumgehalte van bladeren is een stuk hoger, net als mangaan en koper voor een aantal soorten. Naast veevoer is deze heg een stuifmeelleverancier in het vroege voorjaar voor bijen en andere nuttige insecten, en levert bessen voor vogels gedurende de zomer en najaar.

 

 

 

 

Heg 2 bestaande uit Meidoorn, Sleedoorn, Rode en Gele Kornoelje en Gelderse Roos in gebruik als veekering

Heg 2 bestaande uit Meidoorn, Sleedoorn, Rode en Gele Kornoelje en Gelderse Roos in gebruik als veekering

De tweede heg bestaat uit 5 soorten: Meidoorn, Sleedoorn, Rode en Gele Kornoelje en Gelderse Roos (Figuur 2). De voorgaande snoeibeurt was een jaar geleden, in oktober 2012. De Droge stof opbrengst was ruim 500 kg ds/ha. Deze heg levert aan het einde van de winter en het vroege voorjaar al stuifmeel voor insecten. Gedurende de hele winter zijn er bessen voor vogels te vinden.

 

 

 

 

 

Agroforestry op de BioVak 2014

Binnen het Praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! concludeerden akkerbouwers en veehouders dat een klimaatneutrale bedrijfsvoering, haalbaar is als de uitstoot van broeikasgassen op het bedrijf wordt gecompenseerd door agroforestry.
Agroforestry is het combineren van van eenjarige gewassen of weidegrond met bomen. In de tropen is deze teeltwijze gebruikelijk. Ook in Frankrijk wordt deze teeltwijze toegepast, waar zij akkerbouw combineren met walnoten en populieren.
De afwisseling van akkers en weidegrond met bomenrijen zorgt voor een ander microklmaat, bovengronds en ondergronds. Experimenten in Frankrijk leverden 10 procent hogere opbrengsten.

Het Praktijknetwerk Biologsich: Klimaatneutraal! organiseert tijdens de BioVak op 23 januari om 11.00 een workshop over dit thema.
Mark Vonk zal vanuit het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik ingaan op de praktische toepassingen van agroforestry. Bert Reubens (ILVO) zal resultaten van agroforestry proeven in België en Frankrijk toelichten.

De BioVak vindt plaats op 22 en 23 januari 2014 in de IJsselhallen in Zwolle.

 

Bomen en planten in en om de geitenstal

Door het netwerk ‘Ontwerp Duurzame Geitenstallen‘ is een onderzoek gestart naar bomen en planten in en om de geitenstal.
Tevens is het 25 april 2012 op het minisymposium gepresenteerde stalconcept uitgewerkt volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Deze meetlat is sinds 1 januari jl. ook voor de geitenhouderij beschikbaar.

Ga voor meer informatie naar de website van het netwerk.

Voederbomen de grond in voor de melkkoeien van Sjaak Sprangers

Op 5 februari zal er bij Sjaak Sprangers, melkveehouder in Kaatsheuvel, begonnen worden met de aanplant van voederbomen in de wei. Sjaak is biologische melkveehouder met Jersey koeien die ook deels in een natuurgebied grazen dat hij pacht van Vereniging Natuurmonumenten. Sjaak heeft gezien dat de koeien regelmatig van kruiden, struiken en bomen in de omgeving eten. De kruiden en bomen zijn een waardevolle aanvulling op het rantsoen, omdat zij veel mineralen bevatten naast gezondheidsbevorderende stoffen. Zo is de chichorei een kruid dat veel selenium bevat en zit het blad van de hazelaar boordevol koper. De mineralen hebben de koeien nodig voor een goede gezondheid.

Dit is de reden dat Sjaak ook in de wei meer biodiversiteit in plantensoorten en boomsoorten wil aanbrengen. De aanplant zal o.a. bestaan uit hazelaar, wilg, veldesdoorn, winterlinde en haagbeuk, in totaal ruim 2000 bomen. Op deze manier kunnen de koeien zelf kiezen waar ze van willen eten. Daarnaast bieden bomen beschutting tegen felle zon en wind.

Sjaak is deelnemer van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik opgericht door het Louis Bolk Instituut en Stichting Duinboeren. Binnen het netwerk wordt er onderzoek gedaan naar de voederwaarden van verschillende bladsoorten voor koeien en geiten. Daarnaast worden andere toepassing van bomen op het boerenbedrijf onderzocht, bijvoorbeeld voor energiewinning, als nestplaats voor vogels, als stuifmeel en nectarbron voor nuttige insecten en als nutriëntenbuffer naar het oppervlaktewater.

Een ander innovatief project waar Sjaak bij betrokken is, is het nieuwe houderijconcept Kwatrijn. Volgend jaar zal bij Sjaak de eerste Kwatrijn stal gebouwd gaan worden. De Kwatrijn stal verenigt een hoge graad van dierenwelzijn, zeer lage emissies van ammoniak en broeikasgassen en energieneutraliteit met een transparante vormgeving en een goede inpassing in het landschap. Het systeem biedt voor koeien meer ruimte en een ligbed van stro en geeft mineralen een hogere waarde door vaste mest en urine bij de bron gescheiden te houden (www.kwatrijn.com).

Koeien eten van bomen en struiken en vullen daarmee hun mineralenbehoefte aan

Koeien eten van bomen en struiken en vullen daarmee hun mineralenbehoefte aan

Het Praktijknetwerk Voederbomen gaat Fries

Gryt Vonk-Boersma vonde het idee van voederbomen zo leuk dat ze een gedeelte van de website in het Fries vertaalde. Naast Nederlands en Engels, kunnen mensen nu ook in het Fries terecht
Bekijk hier de samenvatting “Praktyknetwurk Foerbeammen” Tapassingen fan beammen en strewelleguod yn it Agrarysk lânskip.

Geiten gaan de bomen in

De melkgeiten van Anton van de Bruggen (Tilburg) zijn voor het eerst de voederbomen in gegaan. In april 2011 zijn er verschillende wilgencultivars aangeplant in de wei, waar de geiten aan kunnen knabbelen. Geiten zijn zogenaamde “intermediate feeders”, het liefst eten ze een mengsel van gras, bladeren en kleine takjes door elkaar. De geiten mogen nu knabbelen aan 1 jaar oude takken (vorig jaar gesnoeid) en 2 jaar oude takken. Bij het knabbelen worden de geiten geobserveerd door een student van CAH Dronten. Interessant is dat de geiten de bomen niet alleen gebruiken om op te eten maar ook de stam gebruiken om hun horens en kop te schuren. Aangezien hierbij de bast beschadigd is het de vraag of de bomen dit overleven. Dit is een van de zaken die de het komend jaar wordt opgevolgd. De komende tijd wordt er steeds een deel van de wilgen opengesteld voor de geiten. Op zonnige, droge dagen kan het dus goed zijn dat u op de “Torentjeshoeve” een kudde witte geiten aan de wilgen ziet knabbelen.

Geiten een als eerste de groene blaadjes van de 1-jarige wilgen

Geiten een als eerste de groene blaadjes van de 1-jarige wilgen

Schuren van horens langs wilgenstam

Geiten gebruiken de bomen niet alleen om op te eten, maar ook schuren ze met hun kop en horens langs de stam

Het Praktijknetwerk Voederbomen is opgericht door het Overlegplatvorm Duinboeren en het Louis Bolk Instituut om de verschillende functies van bomen in het agrarisch landschap te belichten. Eén van deze functies is de voederwaarde, die we ook onderzoeken.

Bezoek agroforestry aanplant in België

Woensdag 29 september bezocht het Praktijknetwerk Voederbomen een agroforestry proef van het (Vlaamse) Consortium Agroforestry op een eigendom van Groep Mouton te Lochristi (België).

Bert van Gils, onderzoeker aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), verwelkomde de groep met 22 veehouders en geïnteresseerden en nam hen mee het land op, naar de akkers die gecombineerd worden met  kersen-, essen-, notenbomen en populieren. De bomen zijn in rijen aangeplant met ruime tussenbreedte, bedoeld om hoge kwaliteit zaaghout te produceren, of mogelijk zelfs fineerhout. In het veld werd er door de deelnemers gediscussieerd over de keuze van boomsoorten en het beplantingsschema. Er kan uit veel boomsoorten gekozen worden, waarvan elke soort verschilt in bijvoorbeeld de kwaliteit en toepassing van het hout, groeisnelheid, omlooptijd, standplaatsgeschiktheid en ziektegevoeligheid. Een mengsel van bomen met verschillende oogsttijdstippen biedt mogelijk soelaas om de grond nog efficiënter in de tijd te benutten. Daarnaast moet het akkerbouwgewas waarmee gecombineerd wordt zo min mogelijk schaduw of concurrentie ondervinden (water en nutriënten).
Duidelijk is dat er zeer veel mogelijkheden zijn om akkerbouw met boomteelt te combineren! Voordat op aanplant over gegaan kan worden moeten er veel spreekwoordelijke knopen worden “doorgehakt”.

Bekijk hier een presentatie van het ILVO en de Universiteit Gent over agroforestry waarin deze keuzemogelijkheden aan bod komen.

Bespreken van keuzemogelijkheden agroforestry in het veld

Bespreken van keuzemogelijkheden van agroforestry in het veld. Hier is gekozen voor een combinatie van tarwe (reeds geoogst) en kersenbomen.

 

Agroforestry onderdeel van excursie naar België

Woensdag 29 Augustus 2012 organiseren Overlegplatvorm Duinboeren en het Louis Bolk Instituut een excursie voor veehouders.

Vertrek vanaf De Druiventros in Berkel-Enschot om 9.00.
Retour om 16.30

Het beloofd een uitgebreid programma te worden:
– Mengselproeven van rietzwenkgras met Engels en Italiaans raaigras, en klaver
– Nieuwe rassen rietzwenkgras
– Gebruik van compost in de veehouderij
– Vergelijk van maïs met sorghum
– Ervaringen met graslandvernieuwing en doorzaaien
– Agroforestry: teelt van bomen in combinatie met gras- en bouwland

Opgeven voor 22 augustus bij: Emiel Ansems

Bomen als voer: voederbomen

Het praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik experimenteert met silvo-pastorale systemen voor geiten- en melkveehouderijen. In silvo-pastorale systemen wordt weidegrond gecombineerd met boomteelt. Er zijn bij verschillende veehouderijbedrijven bomen aangeplant in de wei. De productie en voederwaarden en de gehaltes aan mineralen en sporenelementen in het blad van vier boomsoorten wordt gedurende het seizoen gemonitord.
Ook zijn ervaringen uit de dierentuinwereld waardevol. Aangezien dierentuinen takken en bladeren voeren aan een groot aantal exotische dieren, is het interessant om de kennis over soortkeuze en voederwaarden uit te wisselen. Een gezamenlijke uitdaging is het efficiënt oogsten van bladeren, waar nu nog veel handwerk bij komt kijken. De komende maanden gaan we verschillende oogstmachines uitproberen.