Milieu

Landschapselementen zijn leverancier van milieudiensten omdat zij een fysiek obstakel vormen voor stoffen die zich via de lucht of de bodem verplaatsen. Zo worden windsingels van oudsher ingezet om emissies vanuit de landbouw te verminderen. Ook helpen zij de nutriëntenkringlopen op het bedrijf sluitend te maken. Elsensingels bijvoorbeeld kunnen stikstof uit de lucht binden met behulp van Rhizobium bacterien, waardoor er minder bemesting nodig is. Ook zorgen landschapselementen voor een ondergronds uitspoelingsscherm en bescherming tegen bodemerosie.