Subsidies

Voor het aanplanten en beheer van landschapsvoederbomen zijn er subsidies beschikbaar.

Zo is er een landelijke SNL regeling (Subsidiëring voor Natuur- en Landschapsbeheer) die door de verschillende provincies worden beheerd. Aanvragen lopen via de Dienst Regelingen.
Daarnaast zijn er provinciale regelingen, zoals het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten (STIKA) in de Provincie Noord-Brabant, voor de aanleg en onderhoud van landschapselementen.
Of je als ondernemer in aanmerking komt voor een financiële bijdrage voor het beheerswerk, hangt af van de ligging van het perceel. Elke provincie heeft een Natuurbeheersplan waarop per perceel staat of, en zo ja in welke vorm, agrarisch natuurbeheer mogelijk is.
ZLTO heeft een online kaart van de provincie Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland waar de natuurbeheersplannen af te lezen zijn.

Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande op Europees niveau, bij de tot stand koming van de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). In hoeverre meerjarige landschapselementen en de teelt van bomen onderdeel uit gaan maken van de blauw-groene diensten is nog onduidelijk, maar we blijven deze ontwikkelingen volgen.

Interessante links:
Dienst Regelingen
STIKA
ZLTO
www.natuurbeheer.nu